Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

 

LICEUM

Liceum czteroletnie 

 

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021

 

Rozdział 1 – informacje ogólne

1. W najbliższym roku planujemy otworzyć jedną klasę pierwszą czteroletniego liceum ogólnokształcącego o następujących profilach:
- matematyczno – politechnicznym, 
- chemiczno – medycznym, 
(możliwe przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia).

 

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji

 

Etap I – składanie dokumentów

1. Etap I rekrutacji trwa od 01 kwietnia do 19 czerwca 2020 roku.

2. W pierwszym etapie rekrutacji należy złożyć w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do Liceum Pijarskiego wraz z kwestionariuszem osobowym ucznia oraz oświadczeniem rodziców i samego ucznia o akceptacji katolickiego charakteru Szkoły (do pobrania na stronie internetowej – pobierz);
b) dwa opisane zdjęcia legitymacyjne;
c) opinię katechety lub duszpasterza (nie dotyczy uczniów szkoły pijarskiej);

3. Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna

1. Etap II rekrutacji będzie trwał od 04 maja 2020 roku. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły lub komisja, którą może powołać dyrektor szkoły.

2. O terminie spotkania rodzice i kandydat do Szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Istnieje możliwość zmiany ustalonego terminu z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem Szkoły.

4. Brak obecności na rozmowie bez wcześniejszego powiadomienia Szkoły powoduje skreślenie kandydata z listy ubiegających się o miejsce w liceum.

5. Komisja kwalifikacyjna przyznaje w rozmowie od 0 do 20 punktów.

 

Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru

1. Trzeci etap rekrutacji trwa do 17 lipca 2020 roku.

2. Do 30 czerwca 2020 r. do godz. 14:00 kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu Szkoły następujące kopie lub oryginały dokumentów:
a) Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
b) Zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
c) Dyplomy i dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych, artystycznych, sportowych itp.).
Jednocześnie kandydat uzupełnia swoje dane w systemie naboru elektronicznego przez wpisanie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie.

3. Kandydatom zostaną przyznane punkty zgodnie z kryteriami MEN (maksymalnie 200 punktów). Zajęcia edukacyjne (obowiązkowe) podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez kandydata profilu klasy, do której chciałby uczęszczać:
- matematyczno – politechniczny: 1) język polski; 2) matematyka; 3) fizyka; 4) język angielski 
- chemiczno – medyczny: 1) język polski; 2) matematyka; 3) biologia; 4) chemia

4. 17 lipca 2020 r. o godz. 9:00 zostanie przekazana informacja o przyjęciu do szkoły.

5. Do 20 lipca 2020 r., do godz. 14.00 kandydat do Szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w Liceum Pijarskim poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego. Jednocześnie nastąpi podpisanie umowy z rodzicami. 

6. Podania, które wpłyną po wyznaczonych terminach, będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku wolnych miejsc.

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach