Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

 

learning 4

 

Organizacja kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania

w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach od dnia 25.03.2020 r.- 26.06.2020 r.

 

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, po przeprowadzeniu testów technicznych, sprawdzeniu różnych form możliwości zdalnego nauczania został przygotowany poniższy dokument na podstawie którego będzie prowadzone zdalne nauczanie w Zespole Szkół Pijarów w Katowicach.

 

 1. Każdy z nauczycieli zobowiązany jest do opracowania tematów lekcji, które będzie realizował w dniach 25 marca - 24 maja z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.
 2. Podstawowym narzędziem do komunikacji między nauczycielem i uczniem (6-8 SP) oraz w przypadku dzieci młodszych (1-5 SP) nauczycielem i rodzicem, będzie dziennik elektroniczny librus. 
 3. Wychowawcy klas 4-8 SP zorganizują „kanał” do komunikacji ze swoimi uczniami. Zalecane rozwiązanie to założenie grupy klasowej w aplikacji WhatsApp, Messenger lub podobna. W zależności od możliwości technicznych rekomendowany jest również kontakt on-line poprzez aplikacje typu Webex Meetings, Zoom.
 4. Wszystkie materiały obowiązujące uczniów będą umieszczane na stronie internetowej szkoły: pijarzy.katowice.pl w zakładce e-learning.
 5. Preferowaną formą przekazu materiałów  będą nagrywane przez nauczycieli filmiki bądź filmy instruktażowe do danej lekcji. W pełni akceptowalne są również materiały w formie plików pdf, plików dźwiękowych linków do materiałów itp.W związku z udostępnieniem przez międzynarodowe koncerny informatyczne  (Google, Cisco, Microsoft) darmowego dostępu do swoich usług nauczyciele według uznania będą korzystać z tychże narzędzi.
 6. Jakość przerabianego materiału będzie uwzględniała  obecną sytuację. Nauczyciele tworząc materiały będą wspierać się dostępnymi stronami internetowymi, rekomendowanymi przez MEN, na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: www.epodreczniki.pl, www.cke.gov.pl (i stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji zawartymi na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl.  
 7. Materiały będą przygotowane w formie umożliwiającej opanowanie ich przez uczniów w formie zdalnej.
 8. Ilość i zawartość materiału będzie tak dobrana aby dzieci nie spędzały przed monitorem komputera zbyt wiele czasu.
 9. Nauczyciele będą mieli możliwość zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów na różne sposoby: poprzez sprawdzanie zadanych zadań, projektów i kart pracy, które będą im udostępniane drogą elektroniczną. Formę uzgadnia dany nauczyciel z uczniem bądź rodzicem. Nie będą organizowane sprawdziany ani kartkówki, jedynie testy w formie online na wyżej wymienionych platformach informatycznych.
 10. W czasie zdalnego kształcenia, uczniowie klas ósmych będą głównie realizować zagadnienia z przedmiotów egzaminacyjnych. Tematy z innych przedmiotów będą stanowiły dodatek i nie będzie znacząco obciążać uczniów.
 11. W najbliższym czasie modyfikacji ulegnie wewnątrzszkolny system oceniania. Zawieszony zostaje punktowy system oceniania zachowania. Decyzję o końcowej ocenie z zachowania podejmuje wychowawca klasy, uwzględniając ocenę z pierwszego semestru.
 12. Rodzice zobowiązani są do zorganizowania dzieciom warunków do nauki w domu, motywowania i wspierania dzieci w systematycznym uczeniu się poza szkołą, a także zadbania o bezpieczeństwo w sieci internetowej.
 13. Jeżeli ktoś w domu nie posiada komputera lub dostępu do internetu, zobligowany  jest do zgłoszenia tej informacji do dyrekcji szkoły.

 

 

 

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach