Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Katowicach

  

 

WARUNKI REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Rekrutacja do klasy czwartej i klasy siódmej

 

Analogiczna procedura obowiązuje przy ubieganiu się do pozostałych klas – w przypadku wolnych miejsc.

 


W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole planujemy otworzyć kolejną jedną klasę czwartą i jedną klasę siódmą liczącą nie więcej niż 22 uczniów.

 

Rekrutacja odbywać się będzie w czterech etapach:
♦ etap I – składanie dokumentów,
♦ etap II – spotkanie i rozmowa Ojca Dyrektora z rodzicami i kandydatem,
♦ etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych,
♦ etap IV – podpisanie umowy i uzupełnienie dokumentów.

 

Etap I – składanie dokumentów.
Etap pierwszy trwa do 27 czerwca 2017 r.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

 

W etapie I rekrutacji należy:
♦ złożyć w Sekretariacie Szkoły podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły,
♦ 2 zdjęcia legitymacyjne,
♦ kserokopię świadectwa z klasy drugiej lub trzeciej lub czwartej,
♦ kwestionariusz ucznia oraz deklarację rodziców – do pobrania ze strony Szkoły [tutaj],
♦ dokonać wpłaty administracyjnej w wysokości 30,00 złotych (w momencie składania kwestionariusza).

  

Etap II – spotkanie i rozmowa Ojca Dyrektora  z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów.
O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Szkoły.

 

Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych.
Do dnia 28 czerwca 2017 roku zostanie ogłoszona w sekretariacie szkoły lista osób przyjętych.

 

Etap IV – podpisanie umowy i uzupełnienie dokumentów.
W sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:00 można podpisać umowę oraz uzupełnić dokumenty.

 

W etapie IV rekrutacji należy złożyć w Sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
♦ odpis aktu urodzenia,
♦ kserokopię świadectwa z klasy trzeciej lub szóstej.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Rekrutacja do klas pierwszych

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole planujemy otworzyć trzy klasy pierwsze liczące nie więcej niż 22 uczniów.

 

Rekrutacja do klas pierwszych odbywać się będzie w czterech etapach:
♦ etap I – składanie dokumentów,
♦ etap II – spotkanie i rozmowa Ojca Dyrektora z rodzicami oraz spotkanie wychowawców z kandydatami do klasy pierwszej,
♦ etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych,
♦ etap IV – podpisanie umowy i uzupełnienie dokumentów.

 

Etap I – składanie dokumentów.
Etap pierwszy trwa od 28 listopada 2016 r. do 28 kwietnia 2017 r.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

 

W etapie I rekrutacji należy:
♦ złożyć w Sekretariacie Szkoły podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły,
♦ złożyć 2 zdjęcia legitymacyjne,
♦ złożyć kwestionariusz ucznia oraz deklarację rodziców – do pobrania ze strony Szkoły, [tutaj]
♦ dokonać wpłaty administracyjnej w wysokości 30,00 złotych (w momencie składania kwestionariusza).

 

Etap II – spotkanie i rozmowa Ojca Dyrektora z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów.
Etap drugi trwa od 30 stycznia  do 12 maja 2017 r. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Szkoły. Planowane jest także spotkanie kandydatów do Szkoły:
- chłopcy - 9 maja o godzinie 17:00;
- dziewczęta - 10 maja o godzinie 17:00.

 

Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych.
Do dnia 12 maja 2017 roku zostaną ogłoszone w sekretariacie szkoły listy osób przyjętych do poszczególnych klas. Listy osób przyjętych zostaną ogłoszone również na stronie internetowej szkoły.

 

Etap IV – podpisanie umowy i uzupełnienie dokumentów.
Etap czwarty trwa od 15 maja do 2 czerwca 2017 r.
W sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:00 można podpisać umowę oraz uzupełnić dokumenty. Brak potwierdzenia rozpoczęcia nauki w Szkole albo niepodpisanie umowy ze Szkołą do dnia 2 czerwca 2017 roku jest równoznaczne ze skreśleniem z listy osób przyjętych.

 

W etapie IV rekrutacji należy złożyć w Sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
♦ odpis aktu urodzenia,
♦ informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wystawia przedszkole),
♦ bilans sześciolatka,
♦ ksero karty szczepień z Poradni.

 

 

W sprawach odwoławczych od decyzji Szkoły, Dyrekcja prosi o kierowanie pism  do Organu Prowadzącego Zespół Szkół Zakonu Pijarów.

 

 

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach