Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Karta rowerowa

 

Określenie procedury uzyskania karty rowerowej przez uczniów klasy IV

w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

 

Cele nauczania:

Głównym celem jest przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako rowerzysty i wyrobienie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych.

W wyniku działań dydaktyczno – wychowawczych uczniowie powinni:

 1. Poznać obowiązujące rowerzystę zasady i przepisy ruchu drogowego.
 2. Poznać zagrożenia występujące w ruchu drogowym i sposoby jak im zapobiegać.
 3. Poznać sposoby udzielania pierwszej pomocy.
 4. Umieć postępować na drodze zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
 5. Umieć respektować prawa innych.
 6. Posiadać gotowość niesienia pomocy innym.
 7. Posiadać świadomość przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego.

 

WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:

Do uzyskania KARTY ROWEROWEJ przygotowywani są uczniowie klas IV na zajęciach z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu TECHNIKA.

 

 • Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat. W przypadku nieukończenia przez ucznia w dniu egzaminu 10 lat karta zostaje wydana uczniowi w terminie późniejszym, po spełnieniu w/w warunku.
 • Uczeń powinien w wyznaczonym terminie (przed egzaminem) złożyć wypełniony czytelnie ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA (plik Worda), (plik Adobe Readera) wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

 

W arkuszu tym po uzupełnieniu powinna się znaleźć:

 1. Opinia nauczyciela (wychowawcy) wystawiona na podstawie obserwacji zachowań ucznia w czasie pogadanek na lekcji wychowawczej, a także wyjść, wycieczek pieszych i rowerowych,
 2. Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej.
 3. Znajomość obowiązujących zasad bezpiecznego poruszania się rowerzysty w ruchu drogowym, oraz potwierdzenie posiadanych kwalifikacji, wystawiane przez nauczyciela techniki,
 4. Znajomość obowiązkowego wyposażenia roweru, zasadę działania roweru, dbanie o stan techniczny roweru, oraz potwierdzenie stanu technicznego roweru, wystawiane przez nauczyciela techniki,
 5. Zasady kierowania rowerem, umiejętności posługiwania się rowerem, wykonywanie poszczególnych manewrów, oraz potwierdzenie posiadanych umiejętności praktycznych, wystawiane w czasie egzaminu na placu manewrowym,
 6. Zachowanie w miejscu wypadku, sposoby udzielania pierwszej pomocy, oraz potwierdzenie instruktażu przeprowadzonego przez pielęgniarkę szkolną.
 • W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej,
 • Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych w ramach lekcji techniki lub innych z wychowania komunikacyjnego,
 • Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie. Sprawdzian odbywa się w formie testowej- pisemny test jednokrotnego wyboru, w którym sprawdza się wiadomości dotyczące ruchu pieszych, wyposażenie roweru, znaków drogowych, manewrów, zasad ruchu na skrzyżowaniu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie,
 • Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze,
 • Egzamin praktyczny sprawdza umiejętności jazdy rowerem, praktyczne stosowanie zasad ruchu rowerowego. Egzamin praktyczny odbywa się wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym,
 • Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne, wydawana jest karta rowerowa,
 • Karta rowerowa wydawana jest na podstawie sporządzonego przez koordynatora (nauczyciela techniki) sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu,
 • Karta rowerowa wydawana jest przez Dyrektora szkoły nie wcześniej niż po upływie tygodnia od czasu egzaminu,
 • Rejestr wszystkich wydanych kart rowerowych jest prowadzony oraz przechowywany w sekretariacie szkoły,
 • W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic bądź opiekun składa pisemne oświadczenie o zaistniałym fakcie. Za duplikat karty szkoła pobiera odpowiednią opłatę,
 • Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel techniki.

 

Arkusz zaliczeń w wersji Adobe Reader (*.pdf)

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach