Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

 SZKOŁA PODSTAWOWA

Rekrutacja do klas pierwszych

  

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze liczące nie więcej niż 20 uczniów.

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły odbywać się będzie w czterech etapach:
♦ etap I – składanie dokumentów,
♦ etap II – spotkanie i rozmowa Ojca Dyrektora z rodzicami oraz spotkanie wychowawców z kandydatami do klasy pierwszej,
♦ etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych,
♦ etap IV – podpisanie umowy i uzupełnienie dokumentów. 

 

Etap I – składanie dokumentów.
Etap pierwszy trwa od 13 listopada 2019 r. do 5 kwietnia 2020 r.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

 

W etapie I rekrutacji należy:
♦ złożyć w Sekretariacie Szkoły podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły,
♦ złożyć 2 zdjęcia legitymacyjne,
♦ złożyć kwestionariusz ucznia oraz deklarację rodziców – do pobrania ze strony Szkoły, [tutaj]
♦ dokonać wpłaty administracyjnej w wysokości 30,00 złotych (w momencie składania kwestionariusza).

 

Etap II – spotkanie i rozmowa Ojca Dyrektora z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów.
Etap drugi trwa od 10 lutego  do 8 kwietnia 2020 r. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Szkoły. Planowane jest także spotkanie kandydatów do Szkoły:
- chłopcy –  21 kwietnia o godzinie 16:30;
- dziewczęta – 23 kwietnia o godzinie 16:30.

 

Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych.
Dnia 27 kwietnia 2020 roku zostaną ogłoszone na szkolnej tablicy ogłoszeń listy osób przyjętych do poszczególnych klas.

 

Etap IV – podpisanie umowy i uzupełnienie dokumentów.
Etap czwarty trwa od 27 do 30 kwietnia 2020 r.
W sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:00 można podpisać umowę oraz uzupełnić dokumenty. Brak potwierdzenia rozpoczęcia nauki w Szkole albo niepodpisanie umowy ze Szkołą do dnia 30 kwietnia 2020 roku jest równoznaczne ze skreśleniem z listy osób przyjętych.

 

W etapie IV rekrutacji należy złożyć w Sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
♦ odpis aktu urodzenia,
♦ informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wystawia przedszkole),
♦ bilans sześciolatka,
♦ ksero karty szczepień z Poradni.

 

 

W sprawach odwoławczych od decyzji Szkoły, Dyrekcja prosi o kierowanie pism  do Organu Prowadzącego Zespół Szkół Zakonu Pijarów.

 

 

 

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach